AMBULANCIA DOPRAVNEJ A PORADENSKEJ
PSYCHOLÓGIE
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ambulancia v praxi

Dopravná psychológia

Psychickou spôsobilosťou viesť motorové vozidlo

(ďalej len "psychologická spôsobilosť") sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.


Psychicky spôsobilý
je ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel.

Psychická spôsobilosť

sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Psychickú spôsobilosť (v zmysle Zákona NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) posudzuje psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia.


POSUDZUJEME PSYCHICKÚ SPÔSOBILOSŤ VODIČOV NASLEDUJÚCICH KATEGÓRIÍ:
ŽIADATEĽOV
o rozšírenie vodičského oprávnenia pre skupiny:
DRŽITEĽOV
vodičského oprávnenia (vodičského preukazu SR) - každých 5 rokov, po 65. roku každé 2 roky (neplatí pre PZ a HZ, ostatní vodiči nad 65 r. len ak im túto povinnosť priamo ukladá zákon v iných ustanoveniach) - doklad o psychickej spôsobilosti pri sebe:
VODIČOV
taxislužieb, poštových služieb a zasielateľstva:

C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE

C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE,

VRZ, ADR, TAXI, POŠTA,
ZASIELATEĽSTVO


B

PREDNOSTNEJ JAZDY

NEBEZPEČNÉHO A NADROZMERNÉHO NÁKLADU

INŠTRUKTORI AUTOŠKOLY

VRZ

ADR

VŠETKY SKUPINY

VŠETKÝCH VODIČOV

NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA ORGÁNOV PZ MV SR

- Po zadržaní vodičského preukazu alebo odobratí vodičského oprávnenia, ak orgán Policajného zboru rozhodol o preskúmaní psychickej spôsobilosti.
- Ak je u vodiča podozrenie, že požil alkohol alebo inú návykovú látku, resp. ak sa vodič odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva psychiatrom a následne o odbornom poradenstve u dopravného psychológa.
- Po skončení zákazu činnosti (iných okolností) - ak nemohol viesť vodič motorové vozidlo viac ako 2 roky.
- Pri 3-och závažných priestupkoch s uložením pokuty 60€ a viac v priebehu 12 mesiacov.

NA ZÁKLADE LEKÁRSKEHO OZNÁMENIA ORGÁNOM PZ MV SR
- Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena psychickej spôsobilosti, najmä ak iný lekár alebo psychológ  mimo pravidelných a ostatných vykonaných psychologických vyšetrení oznámi (do 5-tich pracovných dní) nové zistené skutočnosti podmieňujúce alebo vylučujúce psychickú spôsobilosť vodiča na vedenie motorového vozidla  orgánu Policajného zboru podľa miesta bydliska - ten stanoví lehotu a rozhodne o preskúmaní jeho zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti.

NA ZÁKLADE ŽIADOSTI O VRÁTENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA
- Vrátiť odobraté vodičské oprávnenie možno len po preskúmaní psychickej spôsobilosti ak:
 • vodič v priebehu posledných piatich rokov trikrát poruší pravidlá cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda s následkom na živote alebo zdraví alebo
 • v priebehu posledných piatich rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie.

INÉ ZÁKONOM STANOVENÉ DÔVODY

- Ak na základe záveru psychologického vyšetrenia osoba nie je spôsobilá na vedenie motorového vozidla, možno následné psychologické vyšetrenie vykonať najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa posledného psychologického vyšetrenia.
- Psychická spôsobilosť môže byť na základe psychického stavu posudzovanej osoby podmienená pravidelným podrobovaním sa psychologickému vyšetreniu alebo inými obmedzeniami podľa záverov psychologického vyšetrenia. Osoba, ktorej psychická spôsobilosť je podmienená pravidelnému podrobovaniu sa psychologickému vyšetreniu, je povinná podrobiť sa psychologickému vyšetreniu v lehote určenej posudzujúcim psychológom, avšak interval medzi jedtotl. psychologickými vyšetreniami nesmie byť kratší ako 12 mesiacov.
- Ak sa psychologickým vyšetrením zistia dôvody, pre ktoré treba psychickú spôsobilosť posudzovanej osoby podmieniť, posudzujúci psychológ navrhne obmedzenie vodičského oprávnenia prostredníctvom príslušného národného kódu, ktorý zaznamená do dokladu o psychickej spôsobilosti.
 PRIEBEH DOPRAVNO - PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETRENIA:


Priebeh dopravno - psychologické vyšetrenia:

 • trvanie cca 2 hod. - doba v závislosti od typu vyšetrenia, individuality a psychomotorického tempa posudzovanej osoby
 • vyplnenie čestného vyhlásenia k psychickému stavu vodiča (ak posudzovaná osoba nedoniesla vyplnený formulár sebou)
 • vyplnenie súhlasu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • odobratie anamnézy - vyplnenie vstupného anamnestického dotazníka (s prihliadnutím na dopravné nehody a priestupky, zadržaný vodičský preukaz, trestnú činnosť, úrazy, poruchy, choroby)
 • vyšetrenie intelektovej úrovne a štruktúry osobnosti - absolvovanie psychologických testov
 • vyšetrenie výkonovej kapacity (pozornosti, reakčnej pohotovosti, stresovej tolerancie v situácii záťaže, situačného prehľadu, optického postrehu a ďalších schopností, ktoré vplývajú na bezpečné vedenie motorového vozidla)
 • vyhodnotenie testov (vyšetrenie prebieha pomocou prístrojovej techniky Schuhfried - viď obrázok)
 • oboznámenie klienta s výsledkami (rozhovor)
 • výsledok psychologického vyšetrenia zaznamená posudzujúci psychológ do zdravotnej dokumentácie žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia alebo vodiča a do dokladu o psychickej spôsobilosti.
 • vydanie dokladu o psychickej spôsobilosti posudzovanej osobe
 • výtlačok č. 2 dokladu o psychickej spôsobilosti zašle posudzujúci psychológ orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu tejto osoby, a to do piatich pracovných dní odo dňa vykonania psychologického
  vyšetrenia  

Na vyšetrenie psychickej spôsobilosti je potrebné doniesť:

 • identifikačné doklady k preukázaniu totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz)
 • čestné vyhlásenie k svojmu psychickému stavu
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára príp. zdravotnú dokumentáciu
 • rozhodnutie orgánu PZ MV SR o preskúmaní psychickej spôsobilosti
 • okuliare - ak používate (mali by byť zapísané aj vo vodičskom preukaze)
 • peňažnú sumu na úhradu poplatku podľa platného cenníka (možnosť zaplatiť vopred po dohode prevodom na účet)


Formulár "Čestné vyhlásenie k psychickej spôsobilosti" - PDF, 129 kB:
Ako sa na psychologické vyšetrenie pre vodičov pripraviť:

- Na psychologické testy sa nedá  vopred pripraviť. Psychologický test ovplyvniteľný prípravou stráca svoj zmysel. A tak asi jediná všeobecne platná rada znie: “Buďte odpočinutí, otvorení a hlavne sami sebou.”
- Psychologické vyšetrenie nie je postavené na rafinovaných trikoch ani na rôznych „špinavých“ chytákoch a psychológ nemá záujem odhaliť Vaše „tajomstvá“.
- Výsledky psychologického vyšetrenia sú dôverné. Hoci psychológ o posudzovanom uchádzačovi podáva správu, je viazaný etickými pravidlami a so všetkými získanými informáciami musí zaobchádzať ako s dôvernými.

Základné rady a odporúčania sú:
 • Pred vyšetrením neponocovať, snažiť sa byť v čo najlepšej psychickej aj fyzickej kondícii, udržte si pokoj a kľud
 • Strach a nervozita majú za následok stratu sústredenia a zmätkovanie.
 • Odložte psychotesty na neskôr pokiaľ ste práceneschopný, cítite sa slabo, zle, alebo sa u vás začína nejaké ochorenie.
 • Minimálne 12 hodín pred vyšetrením nedoporučujeme piť alkohol alebo požívať psychoaktívne látky.
 • Pokiaľ pracujete na smeny, nemali by ste byť po nočnej smene.
 • Pred samotným vyšetrením nedoporučujeme vyhľadávať či podliehať emočne náročným situáciám (napríklad konflikt s partnerom).
 • Správajte sa prirodzene a čestne.
 • Testovanie má v sebe prvky hry, takže sa s ním najľahšie vyrovnáte, keď k nemu budete ako k hre pristupovať, ale zodpovedne.
 • Pozorne sledujte inštrukcie a zadania.


Objednávanie:

 • Klient sa môže na vyšetrenie objednávať telefonicky, e-mailom alebo cez formulár webovej stránky.
 • Ponúknutý termín je potrebné dodržať a dostaviť sa presne v dohodnutom čase.
 • Ak sa vyskytne dôvod, ktorý z objektívnych príčin znemožnil absolvovanie vyšetrenia, prosíme o informovanie o zmene čo najskôr a dohodnúť si náhradný termín.

Ceny:

Ceny sú uvedené v aktuálnom cenníku.
Copyright © 2017. Dopravná psychológia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky