AMBULANCIA DOPRAVNEJ A PORADENSKEJ
PSYCHOLÓGIE
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Trendy

Rôzne

Trendy Dopravnej psychológie na  Slovensku a v EÚ

PhDr. Karol  KLEINMANN
(úplné znenie dokumentu)
Prezident Asociácie dopravných psychológov SR, člen SCTP pri EFPA
e-mail:dr.kleinmann@gmail.com

Abstrakt
Dopravné nehody sú z 90 % spôsobené ľudským zlyhaním a len 10 % má príčinu technického charakteru. Európska únia (ďalej len „EÚ“)  má v pláne dlhodobo znižovať počet a následky dopravných nehôd. Na Slovensku je vydaných 3,3 milióna vodičských preukazov. V zmysle zákona č.8/2009 Z. z. absolvuje psychologické vyšetrenia každých 5 rokov cca 400.000 vodičov, držiteľov skupín C,D,E. Vylúčenie psychicky nespôsobilých vodičov z premávky je určite žiaduce, ale požiadavky praxe nie sú v jednej  línii s platnou legislatívou. Model PAAS predstavuje jednotný európsky systém vodičského oprávnenia a rozlišuje tri úrovne prevencie. Aby prevencia mala svoju účinnosť je potrebné na jej sledovanie uplatňovať štyri inštitúcie: Entforcement (presadzovanie už prijatej legislatívy), Evaluation (kvalifikovaný výskum), Education (systematické vzdelávanie) a E-checking (presná evidencia a pravidelná kontrola).
Kľúčové slová: dopravná psychológia, PASS, legislatíva, výskum, vzdelávanie, kontrola
Abstract
Road accidents are caused 90% by human failure, and only 10% of the cause of technical origin. The EU has a long-term plan to reduce the number and consequences of traffic accidents. Therefore, traffic-psychological-medical measures are appropriate method for reducing traffic accidents. There is 3,300,000 issued driving licenses in Slovakia. According to the Act No. 8/2009 Z.z. and its subsequent amendments, 400,000 drivers, holders of groups C, D, E must undergo psychological examinations every 5 years. Although the exclusion of mentally unfit drivers off the road is certainly desirable, practical requirements are not in one line with the applicable legislation. PAAS model represents a unified European driving license system and differs three levels of prevention. For effective prevention it is necessary to monitor its applied three levels: enforcement (of adopted legislation), evaluation (qualified research)  education (systematic training) and e-checking ( cheching).
Key: Traffic psychology, PASS,legislation, evaluation, research, checking,

1.     Inštitúcie dopravnej psychológie v EÚ
V Európe pôsobí viacero odborných organizácií, ktoré sú zamerané na dopravnú psychológiu. Medzi najvýznamnejšie patrí EFPA – European Federation of Psychologist Associations, ktorá reprezentuje všetky psychologické profesie. Jej členskú základňu tvorí 287 000 psychológov z 35 krajín sveta (26 z EÚ), z toho je cca 2000 dopravných psychológov. Na Slovensku je 175 certifikovaných dopravných psychológov (Kořán, 2012.)
Ďalšou významnou organizáciou je Transport Psychology International /TPT. Ide o fórum dopravných psychológov a odborníkov z viacerých európskych krajín, ktorých cieľom je podpora účastníkov cestnej premávky a ich individuálne dopravné správanie. Slovenská republika má zastúpenie v oboch organizáciách . Odborným partnerom týchto organizácií na Slovensku je Asociácia dopravných psychológov SR.

2.    Situácia v cestnej doprave na Slovensku
Je všeobecne známe, že na dopravných nehodách sa v 90% podieľa ľudský faktor. Je preto žiaduce, aby sa na znížení dopravnej nehodovosti v SR významne podieľala aj dopravná psychológia.
Slovensko patrí medzi krajiny, kde faktorom bezpečnej premávky je venovaná vysoká pozornosť. Svedčí o tom aj nedávne uznanie bezpečnostného výboru EÚ, ktoré udelilo SR pochvalný dekrét za to, že za posledné 3 roky (2011-2013) znížila počet usmrtených na cestách Slovenska o 37%. čím sa dostala na prvé miesto v EÚ v dynamike prijímaných opatrení.
Na Slovensku je vydaných 3,3 milióna vodičských preukazov. V zmysle zákona č.8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, psychologické vyšetrenia majú každých 5 rokov absolvovať držitelia vodičského oprávnenia skupín C,D,E a vodiči taxislužieb, zasielateľstva, poštových služieb, prepravy nebezpečných nákladov a vodiči s prednosťou v jazde. Celkovo ide asi o 400.000 vodičov, čo predstavuje z celkového počtu psychologicky vyšetrených vodičov iba 8%- Dá sa teda konštatovať, že 92% vodičov nemusí preukazovať psychickú spôsobilosť riadiť motorové vozidlo.
Vylúčenie psychicky nespôsobilých vodičov (cca 3%) z premávky je určite žiaduce, ale požiadavky praxe nie sú v jednej  línii s platnou legislatívou. Psychologické vyšetrenia musia absolvovať aj porušovatelia pravidiel cestnej premávky, ale toto rozhodnutie je potrebné prehodnotiť a zaviesť iný spôsob, ako takýchto vodičov eliminovať z dopravy.
I keď vodiči vo veku 18-24 rokov patria medzi najproblematickejších vodičov, zo psychologického hľadiska sú najvhodnejšou skupinou na zmenu ich dysadatpívneho správania pomocou krátkodobých dopravno-psychologických kurzov. Opatrenia na zmenu ich správania nie sú t. č. prijaté žiadne opatrenia.

Model PASS
Dopravné nehody sú z 90 % spôsobené ľudským zlyhaním a len 10 % má príčinu technického pôvodu. EÚ má v pláne dlhodobo znižovať počet a následky dopravných nehôd. Preto sú dopravno-psychologické a dopravno-medicínske opatrenia vhodnou metódou prevencie na znižovanie počtu nehôd.
Na podnet sekcie dopravnej psychológie v Pracovnom zväze nemeckých psychologičiek a psychológov vyvinula skupina renomovaných odborníkov model PASS (Psychological and medical Assistance for Safe mobility) ako návrh na jednotný európsky systém vodičského oprávnenia. Pod pojmom „schopnosť mobility“ sa rozumie „súhrn pretrvávajúceho správania a postojov vodiča a jeho telesných a duševných predpokladov na bezpečné a ohľaduplné vedenie motorových vozidiel“. Schopnosť mobility siaha o niečo ďalej než pojem vodičská spôsobilosť ( Schubert, 2010).Tento model rozlišuje tri úrovne prevencie:
Na prvej úrovni prevencie sa má celoživotne podporovať a prehlbovať schopnosť mobility prispôsobených, v podstate nenápadných účastníkov cestnej premávky. Medzi opatrenia patria: dopravná výchova, alkoholová a drogová prevencia v cestnej doprave, diagnostika vodičov z povolania, vzdelávanie vodičov, programy na zvládanie konfliktov, podporné programy pre starších vodičov.
Na Slovensku sa táto stratégia postupne začala uplatňovať od roku 2009, keď vstúpil do platnosti zákon č.8/2009 Z. z o cestnej premávke a psychologické vyšetrenia sú povinní každých 5 rokov absolvovať vodiči skupiny C,D,E a ich podskupín ako aj vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy a vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo, taxislužbu, poskytovanie poštových služieb a prevozu nebezpečných nákladov.
Spolu s inými opatreniami tohto zákona počet fatálnych dopravných nehôd klesol na najnižšiu úroveň od vzniku samostatnosti Slovenskej republiky. Oproti roku 2008 kedy bol počet usmrtených osôb na našich cestách viac ako 600 osôb, v roku 2013 klesol na 223 usmrtených osôb
Potenciál dopravnej psychológie je najmä v užšej a odbornejšej spolupráci s poskytovateľmi dopravnej výchovy vo všetkých vekových kategóriách. Obrovský potenciál odhalil pilotný projekt, ktorý realizoval v roku 2013 BECEP zriadený pri Ministerstve dopravy SR, kde sa pracovalo s najrizikovejšou skupinou vodičov – vo veku od 18-24 rokov. Žiaľ, projekt dodnes nepostúpil do ďalšej fázy.
Programy na zvládanie konfliktov a podporné programy pre starších vodičov naberajú v zahraničí stále dôležitejší rozmer, no u nás zatiaľ nie sú prioritou. Príkladov zo zahraničia je mnoho – doškoľovacie kurzy pre vodičov, ktorí sa dopustili rôznych priestupkov, špeciálne tréningy kognitívnych schopností pre vodičov – dôchodcov a iné.
Kladom je , že na Slovensku boli zákonom č.8/2009 Z.z  prijaté tzv. národné kódy pre oblasť lekárskych a psychologických posúdení vodičov. V prípade, že napr. vodič senior vykazuje slabšie predpoklady pre riadenie motorového vozidla lekár alebo psychológ môže obmedziť jeho jazdu napr. tým, že mu zakáže jazdu po diaľniciach, jazdu v noci, alebo mu určí rádius jázd na 30 km. Týmto opatrením, sa zbytočne neznižuje  mobilita a odkázanosť starších vodičov.
Druhá úroveň prevencie sa zaoberá vodičmi, u ktorých sa vyskytujú nápadnosti týkajúce sa správania za volantom alebo telesné poškodenia. Cieľom je zachovať individuálnu schopnosť mobility a zabrániť sankciám obmedzujúcim mobilitu. Opatrenia zahŕňajú dopravno-medicínske, alebo dopravno-psychologické vyšetrenia a školenia. Zavedením rehabilitácie pre vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu sme sa priblížili štandardným európskym postupom .
Vodiči, ktorí opakovane a závažne porušujú pravidlá cestnej premávky sa u nás podrobujú psychologickému preskúmaniu, no význam tejto formy opatrenia je z odborného hľadiska sporná. Vhodnejším sa javí kurz sebaovládania, kde vodič môže spoznávať a pozmeniť psychické mechanizmy svojho dysadaptívneho správania sa za volantom.
Osobitnú skupinu tvoria vodiči jazdiaci pod vplyvom alkoholu a drog. Je potrebné akceptovať a prijať informácie odborníkov, že na Slovensku je cca 400-500 tisíc osôb závislých na alkohole. Z tohto pohľadu je ročný počet políciou zadržaných vodičov, ktorí jazdia pod vplyvom alkoholu, pomerne nízky (cca 12.000 vodičov).  
Tretia úroveň prevencie sa týka vodičov, ktorým bol odňatý vodičský preukaz v dôsledku  telesných chýb. Na opätovné získanie vodičského oprávnenia je potrebná dopravno-psychologická terapia a iné dopravno-psychologické intervencie, ako aj vyšetrenia dopravným psychológom a dopravným lekárom.
Dôležité sú nepretržité kontroly kvality,  vedecké rozvíjanie metodiky, ale aj kvalifikácia odborníkov a ďalšie vzdelávanie dopravných psychológov a dopravných lekárov. (Schubert, 2010).
Tretia úroveň prevencie modelu PASS u nás prakticky neexistuje. V prípade zadržaného vodičského preukazu, ostáva vodičovi iba znovu absolvovanie autoškoly. Tu je potenciál využitia dopravnej psychológie značný. V súčasnosti vodiča v autoškole opakovane „učia“ pravidlám cestnej premávky. Zabúda sa na fakt, že vodič neporušuje pravidlá cestnej premávky z dôvodu neznalosti, ale z chybných postojov k zákonu a dodržiavaniu pravidiel.

5. Návrhy na opatrenia. Ako ďalej ?
Koncom leta 2014 Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo, že je na hranici svojich možností na znižovanie dopravnej nehodovosti. Toto konštatovanie, by malo byť výzvou pre ostatné rezorty, ktoré sa na riešení dopravnej situácie majú zo zákona podieľať. Ide najmä o ministerstvo dopravy, zdravotníctva ,školstva a spravodlivosti.
   
Uvedené rezorty by sa mali výraznejšie zapojiť do tzv. 4E, ktoré odporúča EFPA, prostredníctvom SCTP pre štáty EÚ a to:
Enforcement – presadzovanie a kontrola už platnej legislatívy a prijatých opatrení,
Evaluation – kvalifikovaný výskum,  zriadenie a podpora centier na výskum a vývoj,
Education – zavedenie kontinuálneho vzdelávania pre všetky zainteresované strany.
E-checking – kontrola, zriadenie metodických centier, ktoré by odborne riadili kontrolovali a viedli evidencie vodičov a aj držiteľov zbraní

5.1. Entforcement (presadzovanie platnej legislatívy)
Slovensko má legislatívne pokryté takmer všetky oblasti, ktoré pomáhajú znížiť dopravnú nehodovosť. Ak sa nariadenia a opatrenia dôsledne nekontrolujú , daná problematika sa po 2-3 rokoch vracia do svojich východiskových bodov a zvyčajne sa konštatuje, že opatrenia neboli účinné.
Kontraproduktívna sa javí aj možnosť, že v prípade, ak vodič nie je úspešný na psychologických testoch, môže za 3 mesiace tieto opakovať. Pozabudlo sa na skupinu vodičov, ktorí vôbec nepatria na cesty z hľadiska ich ochorenia, alebo psychického stavu, ale zákon týmto vodičom umožňuje každé tri mesiace absolvovať vyšetrenia, často až do doby, kedy sa nenájde niekto, kto im potrebné potvrdenie vydá. Ak by sa zaviedli, okrem stupňa spôsobilý-nespôsobilý, medzistupeň spôsobilý s pripomienkami a určili sa povinné dopravno-psychologické kurzy, odstránili by sa nezrovnalosti v tejto oblasti. Rozpory v legislatíve je potrebné odstrániť ako pri lekárskych, tak i pri psychologických záveroch.
Je potrebné, aby bol zavedená možnosť, že ak vodič nesplní podmienky psychickej spôsobilosti, musí absolvovať psychologický výcvik, kde si docvičí chýbajúce zručnosti. Mala by existovať možnosť zakázať vodičovi riadenie motorového vozidla na 1 až 5 rokov pre psychickú nespôsobilosť, podľa závažnosti jeho psychickej nespôsobilosti.
Žiaduce sa javí zamerať pozornosť na vekovú skupinu vodičov 18-24 rokov, ktorí spôsobujú najviac dopravných nehôd a nariadiť zákonom, aby v danom veku vodiči skupiny A,B a ich podskupín absolvovali psychologické vyšetrenie. Táto sankcia pre túto vekovú skupinu by sa mala určite týkať dopravných nehôd s ťažkými zraneniami alebo smrťou..
Psychologické vyšetrenie po dopravnej nehode, kde účastníci utrpeli ťažké zranenie alebo smrť vyžaduje aj smernica EU o posttraumatickej starostlivosti, ktorú majú štáty EÚ aplikovať do legislatívy do roku 2015.  
Osoby nedisciplinované, často porušujúce dopravné predpisy (po troch priestupkoch) je riešená súčasným zákonom tak, že vodič musí absolvovať psychologické vyšetrenie. Problematické osoby s prejavmi agresívneho, alebo násilného správania sa v dopravnej prevádzke navrhuje doplniť o odborný psychologický kurz (kurz sebaovládania školenie) na zadefinovanie, pochopenie a nácvik odstraňovania dysadaptatívneho správania u vodičov s takýmto druhom neprimeraného správania.
Sporný a neúčinný je súčasný spôsob vedenia evidencie vodičov, najmä najnovšie záznamy o absolvovaní odborného poradenstva vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu. Pre potreby praxe chýba množstvo údajov, ktoré by lepšie zhodnotili skutočný stav. Medzi základné štatistické ukazovatele okrem pohlavia, patrí vek a vzdelanie vodiča.  
Viacero krajín Európy zaviedlo jednotný systém evidencie vodičov a držiteľov zbraní. Platí tu úzus, že ak je vodič nedisciplinovaný a agresívny za volantom, je vysoká pravdepodobnosť, že sa tieto vlastnosti prejavia aj v záťažovej situácii do ktorej sa môže dostať aj ako držiteľ zbrane. Takéto prepojenie evidencií umožňuje lepšie sledovanie rizikových skupín ako vodičov, tak aj strelcov v praxi.

5.2.Evaluation (výskum)
Každé opatrenie, ktoré nariaďuje vodičovi určité obmedzenie, ak nie je podložené výskumom, je vždy sporné. Súčasnej legislatíve stačí, aby určité výsledky boli potvrdené v zahraničí, resp. tlakom médií a prieskumom verejnej mienky. Výskumný ústav súdneho inžinierstva pri Vysokej škole dopravnej v Žiline sa zameriava skôr na technickú stránku dopravy a psychológia vodiča ostáva bokom.
Z metodologického hľadiska je potrebné, aby kvalifikovaný výskum plnil všetky podmienky, ktoré sú pre neho stanovené, napr. minimálne 300 osôb, na ktorých experiment bude overený. Na takýto výskum na Slovensku čaká určenie hladiny alkoholu, kedy môžeme legislatívne erudovane stanoviť, že za touto hranicou je už možné začať trestné stíhanie. Súčasné stanovenie tejto hranice je veľmi problematické a sporné. Na podobný výskum čaká napr. používanie mobilu za volantom, alebo používanie hand-free súprav v automobile.
Absentuje plánovanie finančných prostriedkov na tento výskum vo všetkých rezortoch, ktoré sú zapojené do procesu dopravy na Slovensku. Žiaduce by bolo aj viac využívať ako dizertačné tak doktorandské práce, ktoré by sa venovali tejto problematike a finančne ich podporovať.

5.3.Education (kvalifikované vzdelávanie)
Prax ukazuje, že pri lekárskych a psychologických vyšetreniach sú niektoré príliš formálne a nie vždy sa postupuje podľa kontraindikácií, ktoré sú definované v zákone. V mnohých prípadoch ide o vážne ochorenia, ktoré sa týkajú psychotických stavov, alebo závislosti na alkohole a drogách.
Problematická sa javí aj skutočnosť, že Ministerstvo zdravotníctva SR doteraz pre lekárov a dopravných psychológov neurčilo povinné doškolenia z danej problematiky, ako keby sa počítalo s tým, že lekár a psychológ majú bohaté skúsenosti z dopravnej problematiky a automaticky sledujú najnovšie trendy  a špecifiká tejto oblasti. Napr. po zavedení odborného poradenstva pre vodičov v roku 2011, ktoré vykonávajú dopravní psychológovia, nebola zákonom stanovená povinnosť absolvovať takéto školenie a môže ho vykonávať každý dopravný psychológ, napriek tomu, že táto problematika nikdy nebola predmetom štúdia v rámci certifikácie dopravnej psychológie.
Na zvládanie problematiky cestnej dopravy nestačí iba certifikované, alebo atestačné vzdelanie dopravných psychológov. Aj Slovensko musí prikročiť k trendu EÚ, že posudzovanie zdravotnej a psychologickej spôsobilosti v cestnej doprave vykonávajú špecialisti s nadstavbou. Trend, že „lekárske a dopravno-psychologické posúdenia môže robiť každý, bez systematického vzdelávania“, je už prekonaný. V Nemecku sa k dopravnej problematike môže vyjadrovať iba dopravný lekár a dopravný psychológ. Počet lekárov aj psychológov, ktorí posudzujú vodičov je na Slovensku príliš vysoký a znižuje kvalitu poskytovaných odborných služieb. Dopravno-psychologické pracoviská nie sú dostatočne technicky vybavené. Niektoré malé dopravno-psychologické pracoviská ako aj lekárske ambulancie túto prácu vykonávajú formálne. Pre dopravno-psychologické pracoviská doteraz Ministerstvo zdravotníctva SR nestanovilo povinné minimálne materiálno-technické vybavenie.
Do tejto sféry patria aj všetky preventívne akcie v prospech účastníkov cestnej dopravy, vrátane detí a školskej mládeže. Všeobecne platí, že represia musí byť adekvátne vyvážená prevenciou. Pri prevencii je potrebná vyššia kreativita a okrem médií a škôl je potrebné zainteresovať do týchto činností aj takých účastníkov cestnej dopravy, ktorí sa na prevencii doteraz nezúčastňovali. Napr. v Prahe viaceré pohostinstvá majú testery na meranie alkoholu v dychu a nálepkou na dverách o tom informujú vchádzajúcich návštevníkov. V pohostinstvách sú na viditeľnom mieste informácie, ktoré taxi služby návštevníka pod vplyvom alkoholu bezpečne odvezú domov.

5.4. E-Checkin ( kontrola)
           Ako červená niť , ktorá prechádza mnohými zákonnými ustanoveniami v SR, ani  zákone č.8/2009 Z.z nie sú skoro žiadne kontrolné mechanizmy. Nedostatočné evidenčné prepojenie neumožňuje operatívne reagovať na závažné pochybenia účastníkov cestnej dopravy ako i kontrolovať, či posudzovatelia postupovali v zmysle platných zákonov. V Rakúsku a Nemecku sa všetky údaje o psychickej a zdravotnej spôsobilosti sústreďujú v jednom centre a poverení dopravní psychológovia ročne kontrolujú zákonný a metodický postup svojich kolegov psychológov.

Záver:
Vyššie uvedené návrhy na opatrenia, odsúhlasili účastníci 3. medzinárodnej konferencii o dopravnej psychológii, ktorá sa konala v  dňoch 19. - 20. 6. 2014 . v Banskej Bystrici Účastníci a vo forme memoranda bolo zaslané na zaiteresované inštitúcie.
Memorandum znelo:“Žiadame zainteresované strany, predovšetkým Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo spravodlivosti SR o pomoc pri uplatňovaní multidisciplinárneho prístupu v doprave a dopravnej psychológii tak, ako ho presadzujú európske výkonné psychologické organizácie, ako je EFPA SCTP (Standing Committee for Traffic Psychology) a TPI Transport Psychology International).“
Predmetný materiál bude podkladom pre vypracovanie koncepcie dopravnej psychológie na roky 2015 -2020

Literatúra:
Schubert,W. :PASS (Psychological and Meedical Asisstance for Safe Mobility, Psychotrendy v 2010, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie o dopravnej psychológii, Bratislava 2010, ISBN 978-89352-46-3
Kleinmann,K. : Aktuálny stav dopravnej psychológie v EÚ a v SR, Coference dossier, Transport and Trends 2014, III. Medzinárodná konferencia o dopravnej psychológii, Banská Bystrica 2014
Kořán,M.: Trends in Traffic Psychology in the Czek Republik, Transport Trends 2012, 2nd International Congress of Traffic Psychology, Bratislava 2012,
Copyright © 2017. Dopravná psychológia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky