AMBULANCIA DOPRAVNEJ A PORADENSKEJ
PSYCHOLÓGIE
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vrátenie vodičského preukazu

Rôzne

Vrátenie vodičského preukazu po jeho zadržaní z dôvodu jazdy pod vplyvom alkoholu nie je také jednoduché


Aj napriek sprísneniu legislatívy, ktorá platí pre požívanie alkoholických nápojov pred jazdou a aj napriek zvýšeným kontrolám zameraným na zisťovanie týchto porušení, sa situácia na cestách Levického okresu vyvíja negatívne. Vodiči si stále neuvedomujú následky svojich činov, nemajú trestno-právnu zodpovednosť a nemajú predstavu, čo všetko budú musieť absolvovať, aby zadržaný vodičský preukaz získali späť.

V prípade, že vodiči jazdia pod vplyvom alkoholu, pričom hranica zisteného alkoholu je do 0,47 mg/l, dopúšťajú sa priestupku, za ktorý im hrozí finančná sankcia v rozmedzí od 150 do 800 € a zákaz vedenia motorových vozidiel do troch rokov. V prípade, že vodičovi bolo zistené viac ako 0,47 mg/l alkoholu v krvi, dopúšťa sa prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vo väčšine prípadov vodič vytriezvenie z alkoholového opojenia, prečká v cele policajného zaistenia a následne je predvedený na súd. Za tento skutok môže byť vodič potrestaný odňatím slobody až na jeden rok a súd mu môže súčasne uložiť aj peňažný trest a trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na dobu až do 10 rokov. Rovnako sa potrestá aj ten vodič, ktorý sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou.

Odpykaním si trestu a zaplatením pokuty však vodič nezíska zadržaný vodičský preukaz automaticky. Každý vodič, ktorý sa dopustí priestupku alebo prečinu v súvislosti s požitím alkoholu pred jazdou, sa musí podrobiť preskúmaniu zdravotnej a aj psychickej spôsobilosti. Psychickú spôsobilosť vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva preskúma psychiater. Ak psychiater zistí závislosť na alkohole alebo iných návykových látkach, je to dôvod na odobratie vodičského oprávnenia. V tom prípade vodičský preukaz ODI vodičovi nevráti, nakoľko závislosť na alkohole vylučuje spôsobilosť viesť motorové vozidlá.

Ak psychiater nezistí závislosť na alkohole a iných návykových látkach, dopravný inšpektorát rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u psychológa a určí primeranú lehotu na jeho vykonanie. O absolvovaní psychologického poradenstva musí dopravnému inšpektorátu predložiť doklad. Psychologické poradenstvo je spoplatnené (cca 250 €). Ak sa vodič v stanovenom termíne nepodrobí poradenstvu, dopravný inšpektorát mu vodičské oprávnenie odoberie.

Každý, kto nesmel vykonávať činnosť vedenia motorového vozidla, sa musí pred vrátením vodičského preukazu podrobiť aj preskúšaniu z odbornej spôsobilosti z predpisov o cestnej premávke (testy). Ak zákaz vodičskej činnosti trval dva roky a viac, musí sa vodič podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti a tiež psychickej spôsobilosti viesť motorové vozidlo (pozn. admin DP s.r.o.). Okrem preskúšania z pravidiel cestnej premávky sa musí vodič podrobiť aj skúške z vedenia motorových vozidiel a vodiči nákladných vozidiel, autobusov, traktorov a prívesov a návesov sa musia zúčastniť aj náuky o vozidlách a ich údržbe.

Všetky náklady spojené s preskúmaním zdravotnej a psychickej spôsobilosti a preskúšaním odbornej spôsobilosti uhrádza vodič, ktorému bol vodičský preukaz zadržaný.

Cesta k vráteniu vodičského preukazu je po jeho zadržaní z dôvodu porušenia zákazu požívania alkoholických nápojov veľmi dlhá a finančne náročná. Ešte vyššie tresty hrozia v prípade, že pod vplyvom alkoholu dôjde k ublíženiu na zdraví.

V prípade, že máte poznatky o vedení motorových vozidiel pod vplyvom alkoholu a nie je vám ľahostajný život a zdravie ostatných účastníkov cestnej premávky, môžete svoje poznatky anonymne odovzdať na tel. čísle 158.

zdroj: OR PZ Levice, leviceonline.sk


     
Copyright © 2017. Dopravná psychológia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky